COM/270 - À vendre

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/1b0d63ef-0c83-472c-a9a4-67ccc9fc875e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/79f545c1-dc1f-48ee-8a9a-baef2d9cdd5c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/237a0773-e628-4b1b-b53c-fd2058c18485.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/020ddc19-5ead-4343-805b-51378e388832.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/58003a2a-ef45-4d14-9a49-0adfeffa520c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/60981513-f9f1-46f2-a195-093a87c3a5f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/6d134fca-9368-42ef-94c1-a19fab79e7e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/1f146a5b-0795-4c58-9267-4681d67876bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/1c272a43-dbb1-43fe-b451-3802bdf47d26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/f9e30328-0670-458f-bc3e-6bbdae3d1c5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/b147f533-ae11-4775-9a6d-4b371cc2ff16.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/bbd59797-7024-42e4-aa46-eb6bcbbab65a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/7b1c3fde-2a39-4439-891c-d717cd66dda1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/c72c17f0-206d-4a20-af05-d79e34b4c16f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/5f78e9cf-1939-4a9f-9f5e-04899e8847fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/c70bce50-4a5e-42db-89af-a977c4762617.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/92330a37-9a6c-4502-a039-8e1ef82964dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/f5144080-a3c5-46c1-b779-48a1b8b48a62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/f5adfd95-7c84-4fc8-8423-014e384237d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/4c57e044-dcec-493c-b3f9-08eceac58ac2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/3e789b0c-8f42-4313-a38f-10f6f8b645f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/b360a691-4793-4099-baca-ebd226f8c1aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/41a6eaf5-968a-436b-8a71-4a8bce1339fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/47dbae9b-9b33-4b8c-b9c3-f1469846afaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/cafacfa4-0011-4649-ad8b-e18ac3382b06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/cefad9de-4bac-48f1-8e83-d0094e67782a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/41f23b59-eb94-4d03-aa6b-5b3ce322446f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/62d29cc7-dcfa-4678-b5ed-2a0e70a05398.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/e362fd5f-39b0-4dc4-817c-75c93e8850b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/0c93786c-c59d-4c64-88b8-5e3399f0176c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/0c4f82a7-e84b-4425-b817-e171391eaccf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/7657bcfe-212c-469f-9694-fa4dd55af8a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/80b680f7-fb35-4b37-b389-89e3a8466456.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/7f0e2100-b97e-4023-ac91-6dc50738eff3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/cfe71ee5-663f-42a0-8420-2c05b360a6ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/901a8569-9695-496d-ae24-5bb781c6a147.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/1a8d5738-e90f-439a-b154-7d4e94bb11d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/ae9a5fb1-82fc-4e1f-8808-1e5af371b91b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/4b17e033-4475-4fdc-8dc6-b13826d4d950.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/1b0d63ef-0c83-472c-a9a4-67ccc9fc875e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/79f545c1-dc1f-48ee-8a9a-baef2d9cdd5c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/237a0773-e628-4b1b-b53c-fd2058c18485.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/020ddc19-5ead-4343-805b-51378e388832.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/58003a2a-ef45-4d14-9a49-0adfeffa520c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/60981513-f9f1-46f2-a195-093a87c3a5f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/6d134fca-9368-42ef-94c1-a19fab79e7e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/1f146a5b-0795-4c58-9267-4681d67876bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/1c272a43-dbb1-43fe-b451-3802bdf47d26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/f9e30328-0670-458f-bc3e-6bbdae3d1c5a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/b147f533-ae11-4775-9a6d-4b371cc2ff16.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/bbd59797-7024-42e4-aa46-eb6bcbbab65a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/7b1c3fde-2a39-4439-891c-d717cd66dda1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/c72c17f0-206d-4a20-af05-d79e34b4c16f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/5f78e9cf-1939-4a9f-9f5e-04899e8847fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/c70bce50-4a5e-42db-89af-a977c4762617.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/92330a37-9a6c-4502-a039-8e1ef82964dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/f5144080-a3c5-46c1-b779-48a1b8b48a62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/f5adfd95-7c84-4fc8-8423-014e384237d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/4c57e044-dcec-493c-b3f9-08eceac58ac2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/3e789b0c-8f42-4313-a38f-10f6f8b645f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/b360a691-4793-4099-baca-ebd226f8c1aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/41a6eaf5-968a-436b-8a71-4a8bce1339fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/47dbae9b-9b33-4b8c-b9c3-f1469846afaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/cafacfa4-0011-4649-ad8b-e18ac3382b06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/cefad9de-4bac-48f1-8e83-d0094e67782a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/41f23b59-eb94-4d03-aa6b-5b3ce322446f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/62d29cc7-dcfa-4678-b5ed-2a0e70a05398.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/e362fd5f-39b0-4dc4-817c-75c93e8850b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/0c93786c-c59d-4c64-88b8-5e3399f0176c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/0c4f82a7-e84b-4425-b817-e171391eaccf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/7657bcfe-212c-469f-9694-fa4dd55af8a0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/80b680f7-fb35-4b37-b389-89e3a8466456.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/7f0e2100-b97e-4023-ac91-6dc50738eff3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/cfe71ee5-663f-42a0-8420-2c05b360a6ec.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/901a8569-9695-496d-ae24-5bb781c6a147.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/1a8d5738-e90f-439a-b154-7d4e94bb11d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/ae9a5fb1-82fc-4e1f-8808-1e5af371b91b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2189/791e9869-b3cb-40e0-87a5-392fdec3b784/244153/4b17e033-4475-4fdc-8dc6-b13826d4d950.jpg
 • 2
 • 5
 • 213,5m2
 • 213,5m2
 • 263,8m2
Réf.: COM/270
Valeur de vente
1 990 000 €
 • 2
 • 5
 • 213,5m2
 • 213,5m2
 • 263,8m2
Réf.: COM/270

Immeuble avec pizzeria et 2 appartements T0, construit en 2022, à vendre, à Sagres

Vous êtes à la recherche d’une bonne opportunité d’avoir votre propre restaurant ?

Découvrez cette opportunité à ne pas manquer d’acquérir cet établissement mixte de 213,5m2 avec une licence d’habitation et de commerce en pleine activité, venez travailler !

Situé dans le village de Sagres, nous vous présentons ce magnifique bâtiment moderne, de design contemporain construit en 2022, avec une structure commerciale complète de 143,5 m2 fonctionnant comme une pizzeria. Il dispose d’une cuisine équipée entièrement opérationnelle, d’un cellier, d’une salle à manger avec entrée adaptée aux personnes à mobilité réduite et d’une terrasse, de 2 toilettes dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite et également d’un vestiaire équipé d’une douche réservé aux employés.

Tout le matériel est haut de gamme, récent et en excellent état, y compris un four à bois de marque « Marana » qui, pour les connaisseurs, est considéré comme la Ferrari du segment. Il convient également de noter que toute l’énergie et le chauffage de l’eau du bâtiment sont soutenus par un système de panneaux solaires dans un régime d’autoconsommation, dans lequel la plupart du temps le surplus de cette électricité est encore vendu, et il peut arriver occasionnellement dans un mois de moins d’ensoleillement, d’avoir une facture à payer toujours avec une valeur résiduelle à payer.

Cet immeuble nous offre également deux studios d’environ 35m2 chacun, avec un beau patio commun à l’arrière, bénéficiant d’une intimité depuis le restaurant. Les deux studios sont équipés d’une kitchenette et d’une salle de bains avec douche. Ils peuvent facilement être monétisés en réalisant un profit supplémentaire, être utilisés pour fournir des logements aux employés ou même simplement comme espace de stockage.

Il s’agit sans aucun doute d’un excellent investissement. Par choix, seuls les dîners ont été servis, présentant un très bon niveau de chiffre d’affaires, avec un retour sur investissement attendu à court/moyen terme.

Contactez-nous pour en savoir plus et planifier votre visite !


Caractéristiques de l'établissement

 • Machine a laver la vaisselle
 • Cuisine équipée
 • Thermoaccumulateur
 • Climatisation pré installation
 • Panneaux solaires
 • Proximité: Pharmacie, Transports publiques, Écoles, Terrain de jeux, Restaurants, Champ Ouvrir, Plage
 • Terrasse
 • Meublé
 • Année de construction: 2022
 • Étages: 1
 • Avec parking
 • Stockage
 • Vue: Vue village, Vue sur l'urbanisation
 • Double vitrage
 • Garde-manger
 • Un four à pain
 • Égout
 • Courte distance à pied de la plage
 • Barbecue
 • Certification énergétique: B-
 • Orientation solaire: Nord, Sud
 • L'eau du robinet
 • Certification énergétique

Renseigner